Afskrift af brev fra stiftamtmand Prøck til Rentekammer om formindske indførsel af brændevin 30.9.1769. Lit. A. N° 8.